Unlimited HostingFree Joomla TemplatesProfessional Joomla Templates
เข้าสู่ระบบ


 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์  ช่วงชั้นที่ 1 และ 2
2.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน
3.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูศิลปะระดับชั้นประถมศึกษา
4.  เพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายครูศิลปะ
5.  เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะของครู  นักเรียน และช่างชาวบ้าน

 

 

 

การอบรมปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการพิมพ์ภาพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา”

เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปาง ได้จัดการอบรมปฏิบัติ การเรื่อง กิจกรรมการพิมพ์ภาพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นที่อาคารศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ได้แก่  ผศ. ศิริกร อิ่นคำ  ประธานสาขาวิชา  รศ. ชุติมา เวทการ  ผศ. ธวัชไชย ปานดำรงค์  และผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์เป็นวิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูศิลปะระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง  จำนวน 40 คน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์  เทคนิคการพิมพ์ภาพ การวิจารณ์ผลงานนักเรียน และปฏิบัติการพิมพ์ภาพ (รศ. ชุติมา เวทการ: วิทยากร)  ใน การอบรมครั้งนี้ได้มีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มขึ้น และสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม การอบรมและกิจกรรมพัฒนาครูศิลปะด้านอื่นๆ  ทางสาขาวิชาศิลปะ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย จะได้นำไปพิจารณาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาครูศิลปะ เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2554
 

การอบรมปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา”


เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษาจังหวัดลำปางได้จัดการอบรมปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นที่ห้องประชุม อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ได้แก่  ผศ. ศิริกร อิ่นคำ  ประธานสาขาวิชา รศ. ชุติมา เวทการ ผศ. ธวัชไชย ปานดำรงค์  ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์  และอาจารย์บุญทวี  กัลยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษาเป็นวิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูศิลปะระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง  จำนวน 30 คน

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์  เทคนิคการวาดภาพระบายสี การวิจารณ์ผลงานนักเรียน  และปฏิบัติการเขียนภาพระบายสี (รศ. ชุติมา เวทการ:วิทยากร)  แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ (ผศ. ธวัชไชย ปานดำรงค์  และอาจารย์บุญทวี กัลยา : วิทยากร)  

การอบรมครั้งนี้ได้มีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มขึ้น   และสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการอบรม และกิจกรรมพัฒนาครูศิลปะด้านอื่นๆ  สาขาวิชาศิลปะในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย จะได้นำไปพิจารณาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาครูศิลปะเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2554  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2/2553

 

 

 

 

การประชุมแกนนำเครือข่ายครูศิลปะ


 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการประชุมแกนนำเครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน ณ ห้องลีลาวดี อาคาร 9 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ชุติมา เวทการ หัวหน้าโครงการวิจัย " การสร้างเครือข่ายครูศิลปะเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน" ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการและติดตามผลการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครูเครือข่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย ร่วมพิจารณาปรับแผนการรวบรวมข้อมูลการวิจัย  กำหนดวันประชุมสรุปผลการวิจัย  นำเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการ  นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์ ปฐม-สิปป์   ส่วนในภาคบ่ายได้จัดอบรมปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อให้ครูแกนนำสามารถนำเสนอข่าวสารลงบนหน้าข่าวของเว็บไซต์ปฐม-สิปป์ได้

 

การประชุมครั้งนี้นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ของสมาชิกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายแล้ว ครูแกนนำยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์  ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันภายในเครือข่าย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและครูศิลปะระดับประถมศึกษาต่อไป 


 

ผลงานครูเครือข่าย อ.เถิน-แม่พริก